Úvod

Vítejte na našich stránkách!
Tento blog byl založen k šíření poselství Nejsvětější Trojice a blahoslavené Panny Marie pro posledních časy. Poselství jsou poskytnuta lidstvu, aby jej připravila na nadcházející slavný příchod Ježíše Krista a pomohla lidem projít událostmi popsanými ve Zjevení sv. Jana. Přijímá je irská katolická vizionářka od listopadu 2010.

Sám Ježíš o tom říká: “Nikdo nezná pravdu skutečného obsahu Knihy Zjevení. Zná ji jen Bůh. Jen Já, Beránek Boží, mám oprávnění oznámit, co obsahuje. Činím to nyní, prostřednictvím mého posla Marie Božího milosrdenství, který předává moje Slova, ne svoje, nevěřícímu světu.”(540)

Díky skupině obětavých lidí byla všechna dosud sdělená poselství přeložena i do českého jazyka. Bůh jim za to oplať! Všechny texty byly převzaty bez úprav z tohoto zdroje. Jednotlivá poselství jsou číslována od (001) vzestupně podle času přijetí, úryvky mají v závorce odkaz na celé poselství.

Knihu Pravdy v knižním vydání v češtině si lze pořídit z eshopu – více zde. Pokud si ji chcete vytisknout sami, stáhněte si kompletní text zde.

KNIHA PRAVDY
Co o této knize říká sám náš Pán:
“Věz, že Janu Evangelistovi byla dána nezapečetěná kniha – Kniha Pravdy, aby ji svět nyní, v těchto časech, vyslechnul. Tato kniha mu byla dána už nezapečetěná, protože pečetě již byly otevřeny. Potom byly uzavřeny a neměly být rozlomeny až do konce. Tento čas pro tebe nadešel, abys otevřela Knihu Pravdy a odhalila její obsah všem Božím dětem, aby připravily své duše na věčný život.”(366)

“Můj Otec slíbil světu Knihu Pravdy pro poslední časy. Vždy plní své sliby. Žádný člověk nemůže znát obsah Knihy Pravdy, neboť vám nepřísluší, abyste ji znali. Jenom proroku Danielovi byl dán její obsah, ale můj Otec mu přikázal neodhalit její tajemství.
Nyní, má dcero, jako poslednímu proroku, ti bude předáván její obsah a Slovem Božím přinese mnoho ovoce. Kniha Pravdy je dávána světu, aby zachránila lidský rod od jisté smrti. Je to pro duši život zachraňující dar. Přináší mimořádné milosti. Přináší vám Pravdu, nejenom, aby vám připomněla mé učení, ale aby vás připravila na útoky na mou církev, které povedou ke zničení duší.
Kniha Pravdy vám také odhalí, moji milovaní následovníci, plán mého Otce, pomoci vám s patřičnými přípravami, nezbytnými pro vstup do nového nádherného ráje na zemi. Bez Knihy Pravdy, byste vy, moji stoupenci, byli jako beránci vedení na porážku, musíte tedy vědět, že vaše víra v Boha bude znevažována a velké úsilí bude vyvinuto na vymazání všech stop o Mě, Ježíši Kristu, z povrchu země.” (756)

“Probuďte se, vy všichni. Nastal čas, aby Kniha Pravdy byla otevřena. Musíte otevřít nejenom její stránky, ale také svá srdce.” (851)

“Kniha Pravdy byla předpověděna prorokem Danielem, aby Boží děti nikdy nezapomněly Pravdu, až se budou topit ve lžích, které pohltí mou církev na zemi.”(930)

VELKÉ VAROVÁNÍ – poslední akt Božího milosrdenství
Tato událost byla předpověděna již v minulém století, a to Ježíšem sv. Faustyně a Pannou Marií dětem v Garabandalu. Stojíme bezprostředně před touto velkou a mimořádně závažnou událostí, která se dotkne života a osudu nás všech bez rozdílu naší národně – etnické, státní,  náboženské nebo světonázorové příslušnosti.

Ježíš o tom říká: “Miliardy lidí se obrátí a poprvé poznají Boha, Trojjediného Boha a budou vděční za důkaz, který dostanou o existenci svého Stvořitele.” (973)


Vaše názory a připomínky nám můžete poslat pomocí formuláře na konci této stránky.

Advertisements

One thought on “Úvod”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s